تمامی بخش های محصول به غیر از قطعات مصرفی به مدت یكسال گارانتی می باشد، مشروط بر اینكه حداكثر پس از دو ماه از تاریخ تحویل نسبت به سرویس اولیه در محل شركت اقدام گردد.

شرایط لغو گارانتی

1) استفاده ناصحیح از محصول

2) بارگیری خارج از ظرفیت استاندارد

3) عدم سرویس به موقع محصول

4) تعمیرات خارج از شبكه شركت و یا افراد غیر متخصص

5) استفاده از قطعات غیر استاندارد